PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Triumfen på Golgata kors.
Jesus er seierherren! "Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!" 1. Kor. 15,57.

"Jesus døde ikke for våre synder" stod som overskrift over en artikkel, i avisen Vårt land, av Helge Hognestad. " Det er på tide at kirken våkner, tar et oppgjør med tvangstankene fra oldkirken og forkynner det den er satt til: bibelsk visdom.Videre står det: "Korsfestelsen er et bilde på at Guds vilje skal råde på jorden. Det skjer ved menneskets ego «korsfestes», mener teolog Helge Hognestad, som etterlyser mer bibelsk visdom i kirkens forkynnelse." Vårt land 15.03.21. (Jeg har ikke lest hele artikkelen til Hognestad, så mitt utgangspunkt er kun overskriften i avisen Vårt land.)

Vår oppgave som kirke og menighet er å forkynne bibelsk visdom, men for meg handler det nettopp om at Jesus døde for våre synder. Når Hognestad snakker om egoets korfestelse, så er jeg ikke uenig i det. Men da sett i lys av Jesu ord om å ta sitt kors opp. Matt. 16:24: Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg." Som også Paulus skriver om til galaterne:Jeg er korsfestet med Kristus; "Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde." Gal. 2, 19b-21a.

Hva med synden?  I Johannes Kap. 1 står det klart: " Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!" Døperen Johannes hadde ikke dette av seg selv, men det ble han åpenbart. Jesus Guds offerlam, noe Jesus ikke ikke motsier. I sitt første brev skriver Johannes: "Og dere vet at han åpenbarte seg for å bære bort våre synder." 1. Joh. 3,5. Til dette verset skriver Ingulf Diesen: "Det viktigste som skjedde og som er grunnlaget for en frigjørelse, er at da Jesus døde på korset, ble Han en soning for våre synder. Da ble alle våre synder tatt bort." (Boken

Korsets triumf)

Jesaja skriver:  Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei.Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes," Jes. 53, 5-7a.

Fallet i Edens hage skapte et skille mellom Gud og mennesket, men på korset skjedde forsoningen. Paulus skriver:  "Ved ham ville Gud forsone alt med seg selv,det som er på jorden, og det som er himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg". Kol. 1, 20-22. Og i 1.Korinterbrev er Paulus klar: "at Kristus døde for våre synder etter skriftene." 1. Kor.15,3. Korset er symbolet på den totale seier. "Det er fullbragt!"

At vi, kirken må våkne er en viktig påminnelse i dag. Men, det gjelder vel Hognestad også. Det er også noe som Bibelen stadig minner oss om. Våkne når det gjelder frelsesverket og Jesu etterfølgelse. At vi ikke lar oss bedøve av all verdens bedøvelsesmidler. Videre er det viktig å være våken med tanke på Jesu gjenkomst. Jesus sier: "Vær på vakt, hold dere våkne!"

En våken menighet!

Tekster til refleksjon: Johannes 19, 13-30. Romerbr. 2, 20-26. Filipperbr. 2, 6-11. Kolosserbr. 2, 6-15. Hebreerbr. 9, 11-14. 1. Petersbr. 1, 13-25.

Triumfen på Golgata kors.

Bilde