PROGRAM
Mai19
Søndag 19. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste første pinsedag.
Kjell Karlsen taler. Kjersti Undedal er møteleder. Sang og musikk: Lovsangsgruppa. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai21
Tirsdag 21. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai26
Søndag 26. mai, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Carl-Magnus Nystad er møteleder. Sang og musikk: Steinar Kolbjørnsrud. Barnekirke. Kirkekaffe.
 
Mai28
Tirsdag 28. mai, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Mai29
Onsdag 29. mai, 2024
11:00 Andakt på Notodden Omsorgsenter
Pastor Jan A. Danielsen med flere deltar.
 
Jun2
Søndag 2. juni, 2024
11:00 Gudstjeneste
Pastor Jan A. Danielsen taler. Anne Gerd Juvang er møteleder. Sang og musikk: Minikoret. Barnekirke. Nattverd. Kirkekaffe.
Jun4
Tirsdag 4. juni, 2024
11:00 Menighetens bønnedag
Misjonskirken er åpen for bønn og stillhet på tirsdager kl. 11 - 13. Kontaktpersoner er Ann Solveig Simones, tlf. 91695150 og Jan Danielsen, tlf. 93679403.
 
Tale ved Ole Bjørn Landsverk, 4. mars 2018

Innledning

Om å bygge helhet i mitt liv:

Strømmer av levende vann… fra mitt liv?

«For å lege dem som har et knust hjerte …» Jesaias 61. Dette er det løftet Jesus har gitt oss: At han skal gjenopprette vårt knuste hjerte, det som er knust gjennom sår, skader og skuffelser i våre liv, slik at Den Hellige Ånds kraft kan fylle våre liv med strømmer av levende vann: «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann…» Joh Ev 7,38.

Strømmer av levende vann i våre liv – og i menighetens liv? Hvordan skal vi komme dit at våre liv og menighetens liv blir et helbredende og levende felleskap? «… Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det…» står det i Ordspråkene 4,23. Gud må gjøre noe i våre hjerter.

Jeg tror vi lever i en tid der Gud ønsker å fornye sine menigheter og sitt folk for at de skal synliggjøre Jesu nærvær, Guds storhet og Guds herlighet i familien, i menigheten og i byen

Hva er det som hindrer oss? Og hva mener Jesus med å «lege hjertene»?

Og hva er den virkelige situasjonen i våre liv i dag: Livene til de fleste av oss preges av mange brutte, ødelagte eller sårede relasjoner – i familien – i menigheten – i byen. Dette følger oss – hver dag. Men også andre sår, skuffelser, nederlag og skader vi er påført i vår personlighet – opp igjennom oppvekst og senere i livet - følger oss også hver dag – og det hemmer sterkt livsutfoldelsen og knuser våre hjerter på ulike måter.

 

Hvordan møtte Jesus mennesker med «knuste hjerter»?

Kvinnen ved brønnen - Johannes Evangelium kap. 4, versene 7-30:

« … Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg få drikke…»

Dette var en kvinne som var dypt forkastet av lokalsamfunnet. Hun kom til brønnen midt på dagen, fordi hun da var sikker på ikke å møte andre med sin dype skam. Er ikke dette utrolig: Det var nettopp til denne kvinnen Jesus talte om det «levende vann». Det var sikkert mange flotte mennesker i denne byen, men Jesus møtte nettopp henne som var preget av dyp skam og forkastelse i samfunnet.

Hun måtte først møte sannheten om seg selv, hun hadde hatt fem menn i sitt liv. Men etter at sannheten var kommet frem og bekjent skjedde det noe helt uventet: Jesus så i denne kvinnen den dype ån­de­li­ge tørs­ten hun bar på. Selv om vi ikke har detaljer kan vi fra teksten se at en dyp strøm av forventning fylle hennes – Jesus hadde gjenopprettet noe helt fundamentalt i hennes hjerte. Det står at hun gikk inn i byen og vitnet om møtet med Jesus. For en forvandling hos en kvinne som hadde levd i skyggen med sin skam.

 

Skulle ikke også vi da med stor frimodighet tro at Jesus på samme måte kan møte oss med gjenopprettelse i våre liv!

 

Brutte relasjoner i våre liv

Det er mye forskning på hva som skader våre relasjoner. Forskere ved Harvard University (Bazerman/ Tenbrunsel) har funnet at ukjente drivkrefter personligheten vår gjør at vi skader relasjoner til medarbeidere der vi jobber og til familie/venner, vi kaller det for Automatiske reaktive relasjonshandlinger. Vi kan ta et eksempel:

Det er påvist at mange ledere som leder medarbeidere med sterk kontroll og frykt som metode har vokst opp med kontroll og fryktkultur i sitt oppvekstmiljø. De har lært at de ikke kan stole på noen, og alle rundt dem må styres med kontroll og frykt som metode – ellers kan det oppstå «katastrofer». Dette er oppvekstkulturen deres. Men disse lederne er ifølge forskerne ofte ikke selv klar over hvor stor skade de påfører medarbeidere gjennom sin kontroll og fryktkultur. De tror at dette er en naturlig måte å bygge relasjoner på, så veldig mange av dem vil blånekte for at de leder via kontroll og frykt.

Vi har alle slike blindsoner i våre liv. Jeg selv har måttet jobbe med mine blindsoner, og jeg har med stor smerte måttet erkjenne at jeg gjennom mine blindsoner har såret mange mennesker – over mange år. Dessverre. Men det er en god vei ut av dette, Bibelen snakker om å leve i lyset: Ukjente drivkrefter i våre liv må frem i lyset:

    •   1. Joh brev v 7: « … Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd…»

Vi trenger mennesker rundt oss som hjelper oss til å få frem disse blindsonene, og vi trenger den Hellige Ånds kraft, for dette er en viktig oppgave for Ånden i våre liv: å bringe synd opp i lyset.

Det kan også nevnes at tynne og dårlige relasjoner i familier og i menigheter skapes ved en dysfunksjonell kultur. I kristne miljøer er det ofte en perfeksjonskultur og en kritisk ånd som er til stor skade. Se på dette bildet:

 

La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. 30 Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til forløsningens dag. 31 Slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott og all annen ondskap. 32 Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Efeserbrevet 4,29

 

 

 

Begrepet relasjonsrommet – Interaction fields

Når vi møter mennesker fylles rommet mellom oss med et eller annet: God kjemi/ dårlig kjemi, gode følelser eller vonde følelser, vi fyller det med relasjonens historie: hvordan har relasjonen vår vært over tid. Og i stor grad er det de skjulte tankene som fyller relasjonsrommet:

 

  • «Skjulte tanker, følelser og holdninger: vi blir lest uansett
  • Integritet: Hele mennesker - betyr ikke at de er perfekte, men at de lever sant - det stråler ut fra dem
  • Dypere holdninger og tanker/følelser slår alltid ut i handling – før eller siden – alltid! 

 

Poenget her er følgende: Mennesker vi er sammen med regelmessig, som i en menighet og i familien, leser våre dypere tanker og fantasier, og selv om vi bruker «fine ord» er det det som ligger dypt i oss som blir lest av andre rundt oss.

Det er derfor Jesus snakker om det som kommer « - innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, 22 ekteskapsbrudd, pengejag, ondskap, svik, utskeielser, misunnelse, spott, hovmod, vettløshet. 23 Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.» Markus 7,21.

Bibelen ber oss om å ta hver tanke til fange i lydighet mot Jesus Kristus 2. Kor, 10,5:

« … Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus …»

 

Derfor er det så viktig at vi – i den daglige omvendelsen i bønnelivet vårt – kommer frem for Gud med alle våre tanker og våre fantasier for å prøve dem mot Guds Ord, slik at vi kan bekjenne det som er urent i våre liv. Denne daglige omvendelsen må først omfattes av kjente negative tanker om andre mennesker, jamfør figuren foran, og den må omfatte en bønn om at gode medmennesker og Den Hellige Ånd må hjelpe oss til å bringe frem i lyset det som ligger skjult i vår personlighet og som gjør at vi skader relasjoner vi står i – i familien – i menigheten – i byen.

 

Blindsoner er noe vi har alle, så dette er helt udramatisk, det er dypt allmennmenneskelig. I en undersøkelse i en større kristen organisasjon ble det kartlagt hva medlemmene så av blindsoner hos andre medarbeidere og ledere: hissighet og uberegnelighet, mangel på sosiale antenner, kontroll og frykt, utydelige grenser og usunn maktutøvelse, viser ingen omsorg for medarbeidere - uklare verdier.

Vi lever alle med en dyp lengsel etter gode og sterke/ varme relasjoner i våre liv. Derfor er det så viktig at vi kan bringe våre relasjonssvakheter og våre blindsoner til Kristus slik at han kan gjenopprette våre relasjoner og vårt hjerte …

 

Han bar vår smerte …

I Jesaias står det:

“Surely He has borne our grief's (weaknesses, and distresses) and carried our sorrows and pains … we are healed and made whole.” Amplified Bible,  Jesaias 53, 5. I norsk versjon er teksten:

«ved hans sår har vi fått legedom...»

Poenget her er: Jesus sonet vår synd og gjorde oss til Guds barn. Men ved korset skjedde også noe mer: han bar vår livssmerte opp på korset for at han skulle kunne bære våre smerter, og sette oss fri fra dem: «Healed and made whole» står det! Vi blir ikke fri fra all vår smerte her på jorden, men vi har rett til å komme til Jesus med alle våre smerter og be om at han skal bære dem for oss.   

« 28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile …» sier Jesus i Matteus 11, vers 28. Det skal vi snakke om i det følgende:

 

«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

Sitatet overfor er hentet fra Johannes Evangelium, kap. 8, versene 34-36

Den som gjør synd, er syndens trell står det i Bibelen. Det gjelder også brutte og ødelagte relasjoner i våre liv. Blind spots feeds upon itself … relasjonsproblemer forsterkes i livet vårt dersom vi ikke tar et oppgjør - sier forskerne fra Harvard i USA.

Men det er gode nyheter for dem som jobber med sine blindsoner og erkjente relasjonsproblemer.

Dersom vi bringer disse opp i lyset og jobber med dem i vårt bønneliv og sammen med våre veiledere - skjermer det våre relasjoner – og det gir mindre skader på andre mennesker og i eget liv. Det betyr ikke at vi blir perfekte – men at vi lever sant og i lyset.

Men det skjer noe mer når vi lever i lyset: Vi kan bringe inn Jesu kraft inn i vår svakhet.

Kristus troen en mektig kraft til å sette oss fri fra ødelagte relasjoner. Fordi vi kan komme til Kristus daglig med det vi strever med:

 

  • Kristus kjenner oss innenfra dypet i vår karakter – han kjenner våre blindsoner og våre åpenlyse svakheter
  • Kristus kan gi oss kraft til å gjenskape det som har blitt ødelagt, ikke bare relasjoner, men også andre sår og skuffelser i våre liv.

Kristus ønsker å gjenskape og forme oss – innenfra «… Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår… Efeserbrevet, 3,20

 

Ann Sanford: Christ Healing Presence

Jesus nærvær i mitt liv

Agnes Sanford hørte til den Anglikanske kirke i USA, hun hadde utdannelse i psykologi og teologi, herunder counseling (sjelesorg og veiledningsfag). Hun viet livet sitt til forbønns- og veiledningstjeneste og opplevde en mektig Guds kraft til gjenopprettelse og helbredelse både legemlig og sjelelig - både i eget liv og hos de menneskene hun betjente. Tusenvis av mennesker ble helbredet og gjenopprettet gjennom hennes tjeneste. Og det var gjennom Kristi kraft og Jesu nærvær som gjorde dette på mektig vis, slik at forbønnspersonene opplevde at Jesus møtte dem, tok over byrdene og satte dem fri. Agnes Sanford førte med seg et sterkt Jesus nærvær i sitt liv og i sin forbønnstjeneste. Og Jesus selv kaller oss alle til å leve i dette kraftfulle Jesusnærværet i våre liv – hver dag!

  • Jesus Kristus invitert inn i kjernen av vår personlighet
  • Det betyr at vi søker ham hver dag og at denne nærheten til Kristus er kjernen i våre liv
  • Morgen – dag – kveld.

 

Lege knuste hjerter

Jeg kom over en historie i Vårt land om et menneske som hadde mistet kontakten med seg selv - med sitt hjerte – hun visste ikke hvordan man kunne lytte til seg selv og komme i kontakt med sin egen smerte. Skadene vi bærer på, sorgen og sårene: vi skaper et beskyttelsesbelte rundt hjertet vårt for å unngå å bli såret på nytt. Det kan bli mange lag med beskyttelse – som en løk.

Vi bærer alle med oss skader og sår i vår personlighet. Noen av disse er vi kjent med, andre ligger «nedfrosset» i dypet av vår personlighet («Deep Mind»). Mange av dem oppsto tidlig i livet vårt da vi ikke kunne bearbeide dem, og derfor ble de «frosset ned» og siden blitt utilgjengelig for vår bevisste «mind». Det er egentlig en viktig beskyttelses mekanisme for oss alle tidlig i livet når vi ikke er i stand til å bearbeide dem.

Men når vi blir eldre og i stand til å håndtere dem er det viktig at de blir brakt opp i lyset, fordi mange av disse skjulte sårene påvirker vårt liv hver dag og får oss til å handle dysfunksjonelt, også i forhold til relasjoner: Vi sårer andre uten helt å være klar over hva vi gjør. Skadene er også sterkt hemmende/ ødeleggende for vår relasjon til Gud. I lederrollene i menigheten f eks blir vi på en helt spesiell måte eksponert for disse svakhetene i oss selv.

 Jesus ønsker at vi skal gi sårene over til ham, slik at han kan ta vekk lagene med beskyttelse, og at vi gjennom dette kommer i kontakt med vårt eget hjerte – både sorgen og gleden og freden. Men i mange tilfeller må sårene opp i lyset, selv om det gjør fryktelig vondt.

Jeg har selv erfaring med hvordan en sterk hendelse tidlig i mitt eget liv ble «frosset ned» fordi jeg - da det hendte - ikke klarte å bearbeide det. Den smerten som oppsto i den situasjonen kom opp plutselig på nytt i mitt liv mange år senere - gjennom en flom av såre og negative følelser. Gjennom en lang prosess opplevde jeg hvordan Jesus tok på seg min smerte og satte meg fri fra smerten[1]. Jeg bærer fremdeles på sorg over det som hendte, men det er ingen livshemmende smerte lenger rundt hendelsen. Og det første til en flom av fred inn i mitt eget hjerte.

Møte med Kristus i slike situasjoner kan gi oss bilder som viser sider ved oss som Jesus ønsker å gjenskape/gjenopprette. Kristus ønsker å bære mine byrder – Kristus ønsker at jeg skal oppleve de sterke sidene i meg skal blomstre - finne nye kilder i meg selv – vi kaller det for perledykking i våre liv.

 

En nådefull menighet

Livet har lært meg at det egentlig er liten forskjell på oss - vi strever alle med ulike relasjonsbrudd, skuffelser og skader i våre liv. Vi trenger derfor å møte hverandre med strømmer av nåde. Derfor er tilgivelse sentralt uansett hvilken relasjon vi står i – Gud kaller oss til å uttrykke nåden hver dag. Vi er kalt til å velsigne og ikke fordømme hverandre.

I det høye og hellige bor jeg
        og hos den som er knust og nedbøyd i ånden.
        Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
        og gjøre de knustes hjerter levende. Jesajas 57,15

[1] I slike prosesser kan det også være nødvendig med hjelp fra helsepersonell. Jeg har god erfaring med godt samspill mellom helsetjenesten og sjelesorgarbeid.